Dodatočné prijímacie skúšky na šk.rok 2015/2016

VYHLÁSENIE DODATOČNÝCH PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
DO ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY

Riaditeľ/ka Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 00 Sereď v súlade s § 5 ods. 2 a 3 Vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení Vyhlášky č. 245/2011 Z.z.

vyhlasuje
DODATOČNÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY

do hudobného, výtvarného, tanečného odboru
základnej umeleckej školy
na školský rok 2015/2016

Termín konania prijímacích skúšok : 3.9.2015-7.9.2015
od 13,30 do 17 hod.

Miesto : budova Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 00
Sereď/blok B,tr.č.7/


Prihláška :
Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Môžete si ju vyhľadať na webovom sídle školy a vytlačiť. Vyplnenú prihlášku posielajte e-mailom na adresu : zussered@azet.sk alebo poštou na adresu školy. Zákonný zástupca dieťaťa prinesie vyplnenú prihlášku, prípadne ju vyplní počas talentovaných skúšok ).

ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách, pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

Podmienky prijatia :
Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.
Do základného štúdia a štúdia pre dospelých prijíma riaditeľ školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania.
Na posúdenie študijných predpokladov uchádzača o prijatie na štúdium pre každý umelecký odbor a študijné zameranie zriaďuje riaditeľ školy trojčlennú prijímaciu komisiu.

Štúdium je rozdelené :
• prípravné štúdium – jednoročné ( pre žiakov 1.ročníka základnej školy )
• prípravné štúdium – dvojročné ( pre deti materských škôl od 5 rokov )
• základné štúdium na I. stupni trvá 8 rokov a delí sa na primárne umelecké vzdelávanie ( 4 roky ) a nižšíe sekundárne umelecké vzdelávanie( 4 roky )
• základné štúdium na II. stupni trvá 4 roky
• štúdium pre dospelých trvá 4 roky

Prijímacie skúšky v uvedených termínoch sa konajú v tr.č.7/blok B/

A. v hudobnom, výtvarnom, tanečnom odbore do :
1. prípravného štúdia
2. základného štúdia

Na prijímacích skúškach zisťujeme u detí tieto schopnosti :

Hudobný odbor :
1. hudobný sluch ( zaspievať zahraný tón, rozlíšiť jeden a viac tónov, rozoznať výšku tónu atď.)
2. rytmické cítenie ( tlieskaním či ťukaním opakovať krátky rytmický úsek )
3. spev ľudovej piesne
4. pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj

Výtvarný odbor :
1. schopnosť priestorového , farebného a tvarového vnímania
2. stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti a podľa predstavy

Tanečný odbor :
1. hudobné a pohybové schopnosti
2. telesnú spôsobilosť
3. rytmické cítenie

V Seredi dňa 21.08.2015
Dagmar Šajbidorová
riaditeľka školy

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail