Oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou-prieskum trhu

 

Názov zákazky: „Komplexné spracovanie účtovnej a mzdovej agendy pre Základnú umeleckú škola Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi“.

Druh postupu: Zákazka s nízkou hodnotou-podľa §117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

Základná umelecká škola Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi, ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ruší zadávanie zákazky s nízkou hodnotou formou výzvy na predkladanie cenových ponúk prieskum trhu-zverejnenú na stránke www.zussered.sk.

Odôvodnenie: V rámci prieskumu trhu boli predložené cenové ponuky dvoch záujemcov. Obe cenové ponuky boli z dôvodu nesplnenia podmienok zákazky vylúčené.

Uvedené verejné obstarávanie –prieskum trhu sa bude opakovať spôsobom a za podmienok podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.

 V Seredi, 18.12.2017

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail