Prijímacie skúšky na školský rok 2021/2022

VYHLÁSENIE PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK DO ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY V SEREDI 

(AJ NA ELOKOVANOM PRACOVISKU V PATE)

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 01 Sereď v súlade s § 5 ods. 2 a 3 Vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení neskorších predpisov  vyhlasuje

prijímacie skúšky

do hudobného, výtvarného a tanečného  odboru

na školský rok 2021/2022

 

Termín podávania prihlášok:                4.5.2021 – 4.6.2021

Termín konania prijímacích skúšok :  9.6.2021 – 11.6. 2021

                                                                                 od 14,00 do 18,00 hod. 

Miesto : budova  Základnej umeleckej školy Jána Fischera- Kvetoňa, Komenského 1136/36,  926 00   Sereď

Hudobný odbor – v tomto odbore sa vyučuje hra na klavíri, akordeóne, keyboarde, zobcovej a priečnej flaute, klarinete, saxofóne, trubke, husliach, gitare, harfe, bicích nástrojoch a hlasovej výchove – spevu.

Výtvarný odbor  -poskytuje základy výtvarných techník – kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, práca s materiálom.

Tanečný odbor –  je zameraný na  tanečno-pohybovú prípravu, tanec-ľudový, moderný, kreatívny, tanečná prax

Prihláška :

Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom školstva  SR.

Môžete si ju vyhľadať na webovom sídle školy  www.zussered.sk. (Prihláška do ZUŠ na hornej lište).Prihlášku môžete zaslať elektronicky formou e-prihlášky alebo zaslať poštou na adresu: Základná umelecká škola Jána Fischera –Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 01 Sereď. Po spracovaní prihlášok budeme uchádzačov/zákonných zástupcov kontaktovať ohľadom konania prijímacej skúšky na základe aktuálnej epidemiologickej situácie.

Podmienky prijatia :

Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.

Do základného štúdia a štúdia pre dospelých prijíma riaditeľ školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný  v učebnom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania.

Vekové kategórie  žiakov študujúcich na ZUŠ:

Štúdium na ZUŠ je určené vo všetkých odboroch pre:

 • 5-6 ročné deti /prípravné štúdium/
 • 7-15 ročné/ štúdium 1.stupňa/
 • 15-18 ročné /štúdium 2.stupňa/
 • 18 a  viac /štúdium pre dospelých/

Štúdium je rozdelené :

 • prípravné štúdium – jednoročné ( pre žiakov 1.ročníka základnej školy )
 • prípravné štúdium – dvojročné ( pre deti materských škôl od 5 rokov )
 • základné štúdium na I. stupni trvá 8 /9/rokov a delí sa na primárne vzdelávanie ( 4 roky ) a nižšie sekundárne vzdelávanie ( 4/5/ roky )
 • základné štúdium na II. stupni trvá 4 roky
 • štúdium pre dospelých trvá 4 roky

Na prijímacích ( talentových) skúškach zisťujeme tieto schopnosti :

Hudobný odbor:

 1. hudobný sluch ( zaspievať zahraný tón, rozlíšiť jeden a viac tónov, rozoznať výšku tónu atď.)
 2. rytmické cítenie ( tlieskaním či ťukaním opakovať krátky rytmický úsek )
 3. spev ľudovej piesne
 4. pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj

Výtvarný odbor :

 1. schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania
 2. stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti a podľa predstavy( na základe prinesených obrázkov alebo kreslenia na danú tému)

Tanečný odbor :

 1. hudobné a pohybové schopnosti
 2. telesnú spôsobilosť
 3. rytmické cítenie

Výška príspevku za štúdium v základnej umeleckej škole mesačne na osobu

 1. v prípravnom štúdiu

            individuálne vyučovanie                                              10,00 €

            skupinové vyučovanie                                                   7,00 €        

 1. v základnom štúdiu

individuálne vyučovanie                                                10,00 €

skupinové vyučovanie                                                     7,00 €      

 1. v štúdiu pre dospelých,

pre plnoletú osobu, ktorá má vlastný príjem

individuálne vyučovanie                                                 70,00 €

skupinové vyučovanie                                                    40,00 €     

 1. v štúdiu pre dospelých

pre plnoletú osobu -študujúcu /do 25 rokov/,ktorá nemá vlastný príjem

individuálne vyučovanie                                                 10,00 €

skupinové vyučovanie                                                      7,00 €     

  

V Seredi, dňa 03.5.2021                   

                                                                Dagmar Šajbidorová,DiS.art.– riaditeľka  školy

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail