O nás

 
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA JÁNA FISCHERA- KVETOŇA SEREĎ
Školský  rok 2020/2021
Adresa: Komenského ul.č.1136/36, 926 01 Sereď
Telefón: 031 789 3726
Email: zussered@azet.sk
www: http://www.zussered.sk

Riaditeľ: Dagmar Šajbidorová, DiS. art.

Zástupca riaditeľa: Marián Moskaľ, DiS. art.

Počet pedagogických zamestnancov: 26

Počet nepedagogických zamestnancov: 3

Počet žiakov spolu aj s elokovaným pracoviskom v Pate :521

( z toho v hudobnom odbore: 238, vo výtvarnom odbore: 201, v tanečnom odbore: 92)

Od 1.9.2018  bolo zriadené : Elokované pracovisko,Školská 240, Pata ako súčasť Základnej umeleckej školy Jána Fischera- Kvetoňa, ul. Komenského 1136/36,Sereď( spolu žiakov: 121 z toho v hudobnom odbore 41, výtvarnom odbore 80)

Zameranie školského zariadenia:

Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu odboru vzdelávania prevažne pre žiakov základnej školy.

Základná umelecká škola môže organizovať aj štúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakov stredných škôl a dospelých.

Škola poskytuje základné umelecké vzdelanie podľa Zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní §17,pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a na konzervatóriách, pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

Vekové kategórie žiakov študujúcich na ZUŠ:
Štúdium na ZUŠ je určené vo všetkých odboroch pre:
5-6 ročné deti/prípravné štúdium/
7-15 ročné/štúdium 1.stupňa -primárne umelecké vzdelanie
nižšie sekundárne umelecké vzdelanie/
15-18 ročné/štúdium 2.stupňa/
18 a viac /štúdium pre dospelých/

Zameranie školy:

Základná umelecká škola Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi je organizovaná umelecká škola s 3 odbormi: hudobným, výtvarným, tanečným.

Škola má 3 odbory: hudobný, výtvarný, tanečný

HUDOBNÝ ODBOR – v tomto odbore sa vyučuje hre na klavíri, akordeóne, keyboarde, zobcovej a priečnej flaute, klarinete, saxofóne, trubke, gitare (klasickej, elektronickej a basgitare),harfe, bicích nástrojoch a hlasovej výchove – spevu. Žiaci hudobného odboru sa prezentujú na rozličných koncertoch -/verejných, vianočných, promenádnych, výchovných/ projektoch a podujatiach v meste Sereď a okolí.

VÝTVARNÝ ODBOR – poskytuje základy výtvarných techník – kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, keramika, počítačová grafika (s možnosťou využitia keramickej pece). Pedagógovia a žiaci odboru spolupracujú s ostatnými odbormi pri zabezpečení plagátov a pozvánok, príp. scény jednotlivých podujatí organizovaných školou. Vyvrcholením štúdia každého ročníka je samostatná výstava výtvarných prác žiakov a absolventov školy v závere šk. roka.

TANEČNÝ ODBOR -je zameraný na vyučovanie rôznych tanečných disciplín- tanečno- pohybovú prípravu, ľudový tanec, moderný tanec,scénický tanec, kreatívny tanec a tance iných národov

 

SÚBORY NA ŠKOLE:

FOLKLÓRNO-TANEČNÝ SÚBOR KVETOŇKA
pod vedením p.uč. Mgr.art.T. Michálek Walzelovej

ĽUDOVÁ HUDBA KVETOŇKA                                                                                     

pod vedením p.uč.M.Riga

KOMORNÝ SÚBOR DYCH.NÁSTROJOV
pod vedením p.uč. Mgr.art.M. Ballu

KOMORNÝ SPEVÁCKY SÚBOR ŽIAKOV
z triedy M.Mudrochovej,DiS.art.