Poplatky-školné

Prijatím VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č.7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov je stanovená výška príspevku za štúdium v základnej umeleckej škole mesačne na osobu s účinnosťou od 01.04.2013 takto:

a) v prípravnom štúdiu

  •      individuálne vyučovanie 10,00€
  •      skupinové vyučovanie 7,00€

b) v základnom štúdiu

  •     individuálne vyučovanie 10,00€
  •     skupinové vyučovanie 7,00€

c) v štúdiu pre dospelých – pre plnoletú osobu, ktorá má vlastný príjem

( VZN č.6/2014 s účinnosťou od 1.9.2014 )

  •      individuálne vyučovanie 70 Eur.
  •      skupinové vyučovanie 40 Eur.

d) v štúdiu pre dospelých – pre plnoletú osobu -študujúcu /do 25 rokov/,ktorá nemá vlastný príjem

  •     individuálne vyučovanie 10,00€
  •     skupinové vyučovanie 7,00€