Výzva na predloženie cenovej ponuky

Základná umelecká škola Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi, ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vykonáva prieskum trhu – zákazka s nízkou hodnotou na dodanie predmetu obstarávania:

Názov zákazky

„Komplexné spracovanie účtovnej a mzdovej agendy pre Základnú umeleckú škola Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi“.

vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Pozvanie na zasadnutie Rady rodičov a celoškolské stretnutie rodičov žiakov školy

Milí rodičia!

Týmto Vás pozývame na zasadnutie Rady rodičov a na celoškolské stretnutie rodičov žiakov školy, ktoré sa uskutoční

dňa 24.10.2016 (v pondelok) o 16,30 hod. v koncertnej sále školy.

Program:

  1. Privítanie prítomných
  2. Stav hospodárenia, požiadavky na zabezpečenie aktivít školy
  3. Voľby do orgánov školskej samosprávy- zástupcov rodičov
  4. Vyhlásenie výsledkov volieb
  5. Rôzne, diskusia

S pozdravom

Ing. Martin Mančík- predseda Rady rodičov

Dagmar Šajbidorová,DiS.art.  – riaditeľka školy

 

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail