Všetky príspevky Dagmar Šajbidorová

Dištančné vyučovanie na ZUŠ od 26.10.2020

Na základe rozhodnutia ministra školstva  SR zo dňa 23.10.2020 oznamujem, že na našej ZUŠ je od 26.10.2020 prerušené vyučovanie.

Vyučovanie v odboroch  hudobný , výtvarný, tanečný  bude realizované

dištančnou formou  od 26.10.2020 do odvolania.

 

Žiaci, prípadne zákonní zástupcovia žiakov prosím,kontaktujte svojich triednych učiteľov, prípadne si vyžiadajte kontakt na zussered@azet.sk

 

ÚLOHY pre žiakov školy podľa odborov BUDÚ ZVEREJŇOVANÉ na HORNEJ LIŠTE (pod obrázkom)

HUDOBNÝ ODBOR          VÝTVARNÝ ODBOR          TANEČNÝ ODBOR

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

Dagmar Šajbidorová,DiS.art. – riaditeľka školy

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Dištančné vzdelávanie žiakov skupinového vyučovania

Riaditeľstvo školy po dohode so zriaďovateľom oznamuje žiakom skupinového vyučovania, že od 19.10.2020 (pondelok) bude vyučovanie prebiehať dištančnou formou. Komunikáciu so žiakmi, zabezpečujú vyučujúci pedagógovia po dohode so žiakmi-zák.zástupcami žiakov.

HUDOBNÝ ODBOR: úlohy pre žiakov sú na hornej lište „HUDOBNÝ ODBOR“

 • hudobná náuka: dištančné vzdelávanie-možnosť individuálnej konzultácie s pedagógom:
 • Mgr.M.Mániková r.Gálová – martina.galova.huaj@gmail.com
 • Mgr.S.Široká – sona.siroka@gmail.com
 • B.Svrčková,DiS.art. – dirigentkabetka@gmail.com
 • vyuč.predmety: komorná hra, komorný spevácky súbor-dištančné vzdelávanie – formou individuálneho prístupu s vyučujúcim pedagógom

VÝTVARNÝ ODBOR: úlohy pre žiakov sú na hornej lište „VÝTVARNÝ ODBOR“ 

dištančné vzdelávanie-možnosť individuálnej konzultácie s pedagógom:

 • E.Šmigrovská,DiS. – zus.smigrovska@gmail.com
 • Mgr.M.Šebová – michaela.sebova14@gmail.com
 • Bc.J.K.Lehoczki – jarmilalehoczka@centrum.sk

TANEČNÝ ODBOR: úlohy pre žiakov sú na hornej lište „TANEČNÝ ODBOR“ 

dištančné vzdelávanie- možnosť individuálnej konzultácie s pedagógom:

 • Mgr.art.T.Michálek Walzelová – zusseredwalz@gmail.com
 • Mgr.art.D.Bíliková – dominikab.zussered@gmail.com
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Mimoriadne prerušenie skupinového vyučovania od 12.10.2020

Na základe Rozhodnutia ministra školstva zo dňa 11.10.2020 oznamujeme, že skupinové vyučovanie na ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi je prerušené od 12.10.2020 do odvolania.

Skupinové vyučovanie na ZUŠ sa týka:

 • Hudobná náuka – prípravné štúdium, všetky ročníky hudobnej náuky 1.a 2.stupňa a štúdium pre dospelých
 • Výtvarný a Tanečný odbor všetky skupiny uvedených odborov

Individuálne vyučovanie nie je zrušené, prebieha podľa stanovených rozvrhov .

Nové informácie, príp.zmeny budú zverejnené.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Preplatky školného-ako postupovať

Vážení rodičia,

ak ste uhradili školné v školskom roku 2019/2020 a vznikol Vám preplatok a žiak nepokračuje v štúdiu na našej ZUŠ v novom šk.roku 2020/2021 môžete zaslať emailom na adresu zussered@azet.sk žiadosť o vrátenie preplatku.Je potrebné uviesť č.účtu,na ktorý sa bude preplatok uhrádzať.Vzhľadom na citlivé informácie,môžete žiadosť poslať ako samostatný dokument zabezpečený heslom.Heslo použite PSČ svojho bydliska.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Otvárame nový šk.rok 2020/2021-Pokyny riaditeľky školy

Milí žiaci,rodičia,

dňa 2.9.2020 otvárame  nový školský rok 2020/2021.

Prosím, prečítajte si pokyny zohľadňujúce opatrenia a prevádzku školy počas mimoriadnej epidemiologickej situácie.

Základné opatrenia:

 • všetci žiaci,zamestnanci,príp.rodičia sa pohybujú v priestoroch ZUŠ s prekrytím dýchacích ciest-rúškom
 • všetci žiaci,zamestnanci,príp.rodičia vstupujú do jednotlivých blokov cez vstupný filter, nachádza sa  v bloku A ,vchod č.2(kde sa meria teplota)
 • po vstupnom filtri žiak ide na vyučovanie do blokov A.B,C,D
 • priu vstupe do bloku vykoná dezinfekciu rúk( bezdotyková dezinfekcia,umytie rúk)
 • žiak odovzdá tr.učiteľovi zdravotný dotazník o bezinfekčnosti (tlačivo dolu)
 • individuálne vyučovanie bude prebiehať v interiéri školy, s použitím rúšok okrem vyučovania spevu, dychových nástrojov,kde je potrebné dodržať odstup 2 m, ochranný štít u pedagóga
 • skupinové vyučovanie bude prebiehať v exteriéri do 20.9.2020 rúško nie je povinné, v prípade nepriaznivého počasia v triedach, s rúškom, s dodržaním 2m odstupu

V prípade nejasností, kontaktujte nás emailom na zussered@azet.sk príp. svojho triedneho učiteľa.

Opatrenia slúžia na zaistenie bezpečnosti nás všetkých,t.j. zamestnancov školy , žiakov a rodičov.Prosím dodržujme ich spoločne,aby sme sa mohli spoločne chrániť.

Vopred Vám ďakujeme .

A už sa na Vás naozaj veľmi tešíme!

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Prijímacie skúšky na našej ZUŠ od 2.9.2020-10.9.2020

Mesto Sereď ako zriaďovateľ ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa  v Seredi v súlade s ustanovením §150 ods.8 a § 161k zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a bodu 5.2 Rozhodnutia o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

určuje

termín prijímacích skúšok na školský rok 2020/2021

v pracovných dňoch od 2.septembra 2020 do 10.septembra 2020 v čase od 13,30 hod. do 17,00 hod.

Odbory: hudobný, výtvarný, tanečný

Druh štúdia: prípravné štúdium, základné štúdium, štúdium pre dospelých

Miesto konania : budova  Základnej umeleckej školy Jána Fischera- Kvetoňa, Komenského 1136/36,  926 00  Sereď

V súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými opatreniami je vstup uchádzača do priestorov školy možný :

 • len s 1.rodičom
 • cez vstupný filter
 • s prekrytím dýchacích ciest
 • s dodržiavaním odstupu: 2m

Prijímacie skúšky na elokovanom pracovisku v Pate, Školská 240 sa budú konať 4.septembra 2020 od 15,00 -17,00 hod.

Ďalši informácie ohľadom prijímania žiakov na štúdium:

Pokračovať na Prijímacie skúšky na našej ZUŠ od 2.9.2020-10.9.2020

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Neobnovenie vyučovania na ZUŠ od 22.6.2020

Vážení rodičia, žiaci,

na základe Pokynu mesta Sereď č.2 zo dňa 18.6.2020 v súvislosti s obnovením školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení,Čl.1,bod 1, Mesto Sereď rozhodlo o neobnovení školského vyučovania na Základnej umeleckej škole Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi od 22.6.2020.

Na ZUŠ aj naďalej pokračuje dištančné vzdelávanie.

Harmonogram odovzdávania vysvedčení bude zverejnený na webovom sídle školy po zasadnutí pedagogickej rady dňa 23.6.2020.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Prieskum o obnovení prevádzky školy od 22.6.-30.6.2020

Vážení rodičia, žiaci,

 

zriaďovateľ školy –Mesto Sereď plánuje od 22. 06. 2020 obnoviť vyučovanie na Základnej umeleckej škole Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi. Na základe uvedeného a podľa Vášho uváženia, zašlite svoje vyjadrenie -či máte alebo nemáte záujem – o obnovenie prevádzky na ZUŠ v čase od 22.6.-30.6.2020. Svoje vyjadrenie zašlite do 16.6.2020 (do 10,00 hod.) na email školy: zussered@azet.sk.

(tlačivo na stiahnutie pod článkom)

 

Podmienky prevádzky ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi od 22.6.2020-30.6.2020:

Pokračovať na Prieskum o obnovení prevádzky školy od 22.6.-30.6.2020

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail