Prijímacie skúšky do ZUŠ na šk.rok 2024/2025

VYHLÁSENIE PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK DO ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY  

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Jána Fischera- Kvetoňa, Ul. Komenského 1136/36, 926 00 Sereď v súlade s § 5 ods. 2 a 3 Vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje

 

prijímacie skúšky na šk. rok 2024/2025  do odboru

hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického

 

Formulár elektronických prihlášok je zverejnený na www.zussered.sk /Prihlášky do ZUŠ/.

Vyplnenú prihlášku odošlite do:  24.5.2024

 

Po spracovaní prihlášok Vás vyzveme na prijímacie talentové skúšky, ktoré sa budú konať:   3.6.-5.6.2024 od 14,00 do 18,00 hod.

 

Miesto konania prijímacích talentových skúšok :

 • Sereď: 3.6. – 5.6.2024 : budova Základnej umeleckej školy Jána Fischera- Kvetoňa, Ul. Komenského 1136/36, 926 01 Sereď
 • Elokované pracovisko v Pate: 3.6.2024 : budova ZŠ Školská 240,925 53 Pata

Vzhľadom na každoročný vysoký počet záujemcov o štúdium zašlite prihlášky čo najskôr.

Hudobný odbor – v tomto odbore sa vyučuje hra na klavíri, akordeóne, keyboarde, zobcovej a priečnej flaute, klarinete, saxofóne, trubke, husliach, gitare, harfe, bicích nástrojoch a hlasovej výchove – spevu.

Výtvarný odbor  – poskytuje základy výtvarných techník – kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, práca s materiálom.

Tanečný odbor –  je zameraný na  tanečno-pohybovú prípravu, tanec-ľudový, moderný, kreatívny, tanečná prax

Literárno-dramatický odborprednes, prípravná dramatická výchova, dramatická príprava

Podmienky prijatia:

Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia. Do základného štúdia a štúdia pre dospelých prijíma riaditeľ školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný  v učebnom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania.

Vekové kategórie  žiakov študujúcich na ZUŠ:

Štúdium na ZUŠ je určené vo všetkých odboroch pre:

 • 5-6 ročné deti /prípravné štúdium/
 • 7-15 ročné/ štúdium 1.stupňa/
 • 15-18 ročné /štúdium 2.stupňa/
 • 18 a  viac /štúdium pre dospelých/

Štúdium je rozdelené :

 • prípravné štúdium – jednoročné (pre žiakov 1.ročníka základnej školy)
 • prípravné štúdium – dvojročné (pre deti materských škôl od 5 rokov)
 • základné štúdium na I. stupni trvá 8 (9)rokov a delí sa na primárne vzdelávanie (4 roky) a nižšie sekundárne vzdelávanie (4 resp.5 rokov)
 • základné štúdium na II. stupni trvá 4 roky
 • štúdium pre dospelých trvá 4 roky

Na prijímacích ( talentových) skúškach zisťujeme tieto schopnosti :

Hudobný odbor:

 1. hudobný sluch (zaspievať zahraný tón, rozlíšiť jeden a viac tónov, výšku tónu, a iné)
 2. rytmické cítenie (tlieskaním či ťukaním opakovať krátky rytmický úsek)
 3. spev ľudovej piesne
 4. pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj

Výtvarný odbor :

 1. schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania
 2. stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti a podľa predstavy (na základe prinesených obrázkov alebo kreslenia na danú tému)

Tanečný odbor :

 1. hudobné a pohybové schopnosti
 2. telesnú spôsobilosť
 3. rytmické cítenie

Literárno-dramatický odbor: 

 1. prednes
 2. pohyb, dramatické vnímanie

Výška príspevku za štúdium v základnej umeleckej škole mesačne na osobu

 • v prípravnom štúdiu             

individuálne vyučovanie                                              10,00 €

skupinové vyučovanie                                                   7,00 €        

 

 • v základnom štúdiu

individuálne vyučovanie                                                10,00 €

skupinové vyučovanie                                                     7,00 €      

 

 • v štúdiu pre dospelých, pre plnoletú osobu, ktorá má vlastný príjem

individuálne vyučovanie                                                 70,00 €

skupinové vyučovanie                                                    40,00 €     

 

 • v štúdiu pre dospelých pre plnoletú osobu – študujúcu /do 25 rokov/,ktorá nemá vlastný príjem

individuálne vyučovanie                                                 10,00 €

skupinové vyučovanie                                                      7,00 €     

  

V Seredi, dňa 02.05.2024                          Dagmar Šajbidorová,DiS.art.– riaditeľka  školy

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail