Z histórie školy

O vzniku Hudobnej školy v Seredi sa nezachovala ani kronika, ani iný písomný materiál. Informácie o tom nám poskytli pani Mária Bukovská a pán Viliam Matuška. Použili aj záznamy z denníka, ktorý si písala o svojich deťoch p.Neža Kamiňská, taktiež učiteľka v tejto škole. Zo spomenutého denníka sa dozvedáme, že najprv bolo založené baletné oddelenie v roku 1941, ktoré však čoskoro zaniklo. Zásluhu na založení má práve p.Neža Kaminská.

Učiteľkami baletu boli p.Alfieriová ,Grimová a neskôr Hrúzová. V roku 1942 vznikla Hudobná škola v Seredi, ale iba ako filiálka Hudobnej školy v Trnave. Na jej založení má najväčšiu zásluhu pani Mária Bukovská a jej manžel Samuel. Školu aj celú agendu viedol p.Ľudovít Vanous – učiteľ hry na husle z Trnavy. Bolo tu aj klavírne oddelenie, kde vyučoval p.Milan Wolfel, svojho času dirigent na Malej scéne v Bratislave. Ďalej tu vyučovali p.M.Návratilová, p.M.Koišová, p.Michalková, p.Dnistrianska, p.Beladičová, p.Michal Lukačovič, p.R.Rychlo a ďalší.

So založením Hudobnej školy v Seredi boli veľké problémy. Manželia Bukovskí dva roky znášali všetky náklady na kúrenie a svetlo, ba dokonca sa celý tento čas hralo na ich klavíri. Časom sa aj začiatočný počet 7 huslistov a 7 klaviristov zdvojnásobil. Vtedy už bolo treba seriózne rozmýšľať o vhodnejšej miestnosti. A tak sa p.Mária Bukovská dohodla s predstavenstvom obce o poskytnutí jednej miestnosti škôlky na Pekárskej ulici pre hudobnú školu. Dokonca sa podarilo aj zapožičanie klavíra od firmy Werner z Bratislavy. Požičovné ako aj nájomné hradili rodičia žiakov. Práve manželia Bukovskí, s finančnou podporou rodičov žiakov, majú veľkú zásluhu na tom, že škola nakoniec nezanikla.

Koncom roka 1947 však riaditeľ školy v Trnave oznámil, že filiálku musí zrušiť, lebo Sereď patrí do okresu Galanta. Rodičia sa teda obrátili na odbor Matice slovenskej, aby prepožičala meno Hudobnej školy s tým, že Matica slovenská nebude mať so školou žiadne výdavky. Bolo to uvedené aj v štatúte Hudobnej školy, podpísanom oboma stranami 25.októbra 1948. V tomto rozhodujúcom období bola významná aj pomoc Dr.Jána Fischera-Kvetoňa.

Hudobná škola teda začala pôsobiť ako samostatná 1. septembra 1948 v dvoch malých miestnostiach domu p. Gettwerta v Seredi. Za riaditeľa bol ustanovený p.Viliam Matuška, ktorý učil aj hru na husle. V klavírnom oddelení učili p. Anna Michalková a Ida Seidlerová .Hudobnú náuku vyučoval p.Ľudovít Szoke. V tomto období opäť veľmi pomáhali aj rodičia detí, ktoré Hudobnú školu navštevovali. Poskytli napríklad časť sumy na zakúpenie nového školského klavíra. Zvyšok sa získal na hudobných besiedkach.

K obdobiu rokov 1948 – 1953 treba spomenúť, že na škole pôsobil 140-členný detský zbor pod vedením p.,M.Bukovskej a orchester dospelých, ktorý dirigoval najprv O. Štefko, neskôr Dr.Ján Fischer-Kvetoň. Členmi orchestra, ktorý úspešne reprezentoval na verejnosti v tom období boli H.Ševčíková, M.Bukovská, Š.Hoja, F.Kudlač, A.Benák, S.Brosch, Dr.H.Sedlák, Q.Faludy, D.Karmažín, T.Jankuj, H.Vivodí, A.Hruškovičová, M.Lukačovič, Dr.V.Kratochvíl s manželkou.

Po pretrvávajúcich problémoch s umiestnením Hudobnej školy v Seredi nakoniec bola škola umiestnená od 1.9.1963 do bývalého kaštieľa. Aj vedenie školy sa zmenilo. Riaditeľom sa stal Imrich Gažovič. Boli založené ďalšie odbory. Výtvarný odbor /vznikol v roku 1964/ viedol J.Balogh, tanečný odbor viedla E.Pepichová a po nej S.Jasanová, Dramatický odbor viedol M.Valúšek.

zdroj: Wikipedia

Neskôr sa zmenil aj názov školy na Ľudovú školu umenia. Čo sa týkalo odborov, táto škola už bola v rámci odborov kompletná. Ani Galanta, ani Trnava v tomto čase nemali všetky odbory.V roku 1987 sa škola opäť sťahovala do nevyhovujúcich priestorov Sokolovne v Seredi. Postupne sa menili aj posty riaditeľov. Od roku 1973 prevzal miesto riaditeľa Jaroslav Červenka, v roku 1989 Ľudovít Urban, v roku 1990 Soňa Matušková a od roku 1992 Dagmar Šajbidorová.

V roku 1995 sa pričinením Mesta Sereď, Školskej správy v Galante a riaditeľstva školy podarilo školu znovu presťahovať do dôstojnejších priestorov bývalých jaslí na ul.Komenského, kde pôsobí dodnes. Na škole sa vystriedali stovky žiakov, ktorí pokračovali v štúdiách na konzervatóriách, pedagogických školách, fakultách umeleckého zamerania. Mnohí už pracujú ako kvalifikovaní učitelia, profesionálni umelci, či konzumenti umenia.

V roku 2000 škola získala od Ministerstva školstva za výborné výchovno-vyučovacie výsledky čestný názov : Základná umelecká škola Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi. Žiaci našej školy dosahujú ocenenia v rôznych súťažiach, výstavách a na vystúpeniach. Dôstojne reprezentujú školu i mesto Sereď. Takto sa písala dnes už 65-ročná história školy. Vďaka obetavým ľuďom, zanieteným pedagógom, šľachetným rodinám nášho mesta. z lásky k hudbe, k umeniu ,k duchovným hodnotám.

Ďakujeme.