Archív kategorií: Informácia

Od 22.2.2021 je ZUŠ opäť zatvorená – vyučovanie dištančne vo všetkých odboroch -aktualizované 18.2.2021

 

Vážení rodičia, žiaci ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi,

na základe aktuálneho COVID AUTOMATU je okres Galanta zaradený do IV. stupňa ohrozenia.

Mesto Sereď – zriaďovateľ základnej umeleckej školy na základe Uznesenia Vlády SR č. 89 z 17. februára 2021 a stanoviska RÚVZ Galanta zo dňa 12. 02. 2021

rozhodol, že s účinnosťou od 22. 02. do 26. 02. 2021 mimoriadne prerušuje vyučovanie na základnej umeleckej škole.

Vyučovanie bude prebiehať vo všetkých odboroch naďalej iba dištančne.

Všetkým prajem pevné zdravie

Dagmar Šajbidorová,DiS.art. – riaditeľka školy

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Obnovenie vyučovania na ZUŠ od 8.2.2021

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi Vám týmto oznamujem, že na základe  rozhodnutia ministra školstva s účinnosťou od 8.2.2021 a po prerokovaní na krízovom štábe mesta Sereď zo dňa 7.2.2021 vyučovanie na našej škole bude obnovené pre žiakov vo veku 1.stupňa základnej školy v individuálnom vyučovaní (okrem vyučovania dychových nástrojov a spevu)

 

s účinnosťou od 8.2.2021 v prezenčnej forme

 

Žiaci,prosím, kontaktujte svojich triednych učiteľov kvôli novému rozvrhu hodín. Na hodiny vyučovania hry na gitare,husliach si po dohode s pedagógom prineste svoje vlastné hudobné nástroje.

Obnovené vyučovanie sa týka aj elokovaného pracoviska, Školská 240 Pata, ako súčasť ZUŠ Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi. Ostatní žiaci pokračujú dištančnou formou vzdelávania

 

Zákonní zástupcovia, prosím vypíšte  tlačivo Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a pri nástupe na vyučovanie odovzdajte triednemu učiteľovi:Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti pdf

 

Dagmar Šajbidorová,DiS.art.-riaditeľka školy

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

ZMENA – od 25.1.2021 začíname vyučovanie hudobnej náuky cez aplikáciu zoom pre všetky ročníky ZUŠ

Od 25.1.2021 bude prebiehať vyučovanie hudobnej náuky aj cez aplikáciu zoom pre všetky ročníky ZUŠ. Žiaci, ktorí budú mať záujem, sa môžu prihlásiť na vyučovanie u svojich pedagógov. 

Vyučujúci pedagógovia: Mgr.Martina Mániková, Beáta Svrčková,DiS.art.

Môžu sa pripojiť všetci žiaci uvedených ročníkov (Elokované pracovisko ZUŠ na ZŠ v Pate, ZUŠ Sereď)
 
 

Pokračovať na ZMENA – od 25.1.2021 začíname vyučovanie hudobnej náuky cez aplikáciu zoom pre všetky ročníky ZUŠ

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Od 11.1.2021 pokračujeme na ZUŠ dištančnou formou vzdelávania

Milí žiaci,rodičia,

oznamujem Vám, že na základe vyjadrenia ministra školstva SR týkajúceho sa plánu návratu detí do škôl
na ZUŠ pokračujeme od 11.1.2021 dištančnou formou vzdelávania.
O ďalšom postupe na základe vývoja pandemickej situácie Vás budem včas informovať.

V rámci dištančného vyučovania sa aj naďalej riadime rozvrhmi dohodnutými s vyučujúcimi pedagógmi ZUŠ v jednotlivých odboroch.

Dagmar Šajbidorová,DiS.art.- riaditeľka školy

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Dištančné vyučovanie na ZUŠ od 26.10.2020

Na základe rozhodnutia ministra školstva  SR zo dňa 23.10.2020 oznamujem, že na našej ZUŠ je od 26.10.2020 prerušené vyučovanie.

Vyučovanie v odboroch  hudobný , výtvarný, tanečný  bude realizované

dištančnou formou  od 26.10.2020 do odvolania.

 

Žiaci, prípadne zákonní zástupcovia žiakov prosím,kontaktujte svojich triednych učiteľov, prípadne si vyžiadajte kontakt na zussered@azet.sk

 

ÚLOHY pre žiakov školy podľa odborov BUDÚ ZVEREJŇOVANÉ na HORNEJ LIŠTE (pod obrázkom)

HUDOBNÝ ODBOR          VÝTVARNÝ ODBOR          TANEČNÝ ODBOR

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

Dagmar Šajbidorová,DiS.art. – riaditeľka školy

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Dištančné vzdelávanie žiakov skupinového vyučovania

Riaditeľstvo školy po dohode so zriaďovateľom oznamuje žiakom skupinového vyučovania, že od 19.10.2020 (pondelok) bude vyučovanie prebiehať dištančnou formou. Komunikáciu so žiakmi, zabezpečujú vyučujúci pedagógovia po dohode so žiakmi-zák.zástupcami žiakov.

HUDOBNÝ ODBOR: úlohy pre žiakov sú na hornej lište „HUDOBNÝ ODBOR“

 • hudobná náuka: dištančné vzdelávanie-možnosť individuálnej konzultácie s pedagógom:
 • Mgr.M.Mániková r.Gálová – martina.galova.huaj@gmail.com
 • Mgr.S.Široká – sona.siroka@gmail.com
 • B.Svrčková,DiS.art. – dirigentkabetka@gmail.com
 • vyuč.predmety: komorná hra, komorný spevácky súbor-dištančné vzdelávanie – formou individuálneho prístupu s vyučujúcim pedagógom

VÝTVARNÝ ODBOR: úlohy pre žiakov sú na hornej lište „VÝTVARNÝ ODBOR“ 

dištančné vzdelávanie-možnosť individuálnej konzultácie s pedagógom:

 • E.Šmigrovská,DiS. – zus.smigrovska@gmail.com
 • Mgr.M.Šebová – michaela.sebova14@gmail.com
 • Bc.J.K.Lehoczki – jarmilalehoczka@centrum.sk

TANEČNÝ ODBOR: úlohy pre žiakov sú na hornej lište „TANEČNÝ ODBOR“ 

dištančné vzdelávanie- možnosť individuálnej konzultácie s pedagógom:

 • Mgr.art.T.Michálek Walzelová – zusseredwalz@gmail.com
 • Mgr.art.D.Bíliková – dominikab.zussered@gmail.com
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Preplatky školného-ako postupovať

Vážení rodičia,

ak ste uhradili školné v školskom roku 2019/2020 a vznikol Vám preplatok a žiak nepokračuje v štúdiu na našej ZUŠ v novom šk.roku 2020/2021 môžete zaslať emailom na adresu zussered@azet.sk žiadosť o vrátenie preplatku.Je potrebné uviesť č.účtu,na ktorý sa bude preplatok uhrádzať.Vzhľadom na citlivé informácie,môžete žiadosť poslať ako samostatný dokument zabezpečený heslom.Heslo použite PSČ svojho bydliska.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Otvárame nový šk.rok 2020/2021-Pokyny riaditeľky školy

Milí žiaci,rodičia,

dňa 2.9.2020 otvárame  nový školský rok 2020/2021.

Prosím, prečítajte si pokyny zohľadňujúce opatrenia a prevádzku školy počas mimoriadnej epidemiologickej situácie.

Základné opatrenia:

 • všetci žiaci,zamestnanci,príp.rodičia sa pohybujú v priestoroch ZUŠ s prekrytím dýchacích ciest-rúškom
 • všetci žiaci,zamestnanci,príp.rodičia vstupujú do jednotlivých blokov cez vstupný filter, nachádza sa  v bloku A ,vchod č.2(kde sa meria teplota)
 • po vstupnom filtri žiak ide na vyučovanie do blokov A.B,C,D
 • priu vstupe do bloku vykoná dezinfekciu rúk( bezdotyková dezinfekcia,umytie rúk)
 • žiak odovzdá tr.učiteľovi zdravotný dotazník o bezinfekčnosti (tlačivo dolu)
 • individuálne vyučovanie bude prebiehať v interiéri školy, s použitím rúšok okrem vyučovania spevu, dychových nástrojov,kde je potrebné dodržať odstup 2 m, ochranný štít u pedagóga
 • skupinové vyučovanie bude prebiehať v exteriéri do 20.9.2020 rúško nie je povinné, v prípade nepriaznivého počasia v triedach, s rúškom, s dodržaním 2m odstupu

V prípade nejasností, kontaktujte nás emailom na zussered@azet.sk príp. svojho triedneho učiteľa.

Opatrenia slúžia na zaistenie bezpečnosti nás všetkých,t.j. zamestnancov školy , žiakov a rodičov.Prosím dodržujme ich spoločne,aby sme sa mohli spoločne chrániť.

Vopred Vám ďakujeme .

A už sa na Vás naozaj veľmi tešíme!

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Prijímacie skúšky na našej ZUŠ od 2.9.2020-10.9.2020

Mesto Sereď ako zriaďovateľ ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa  v Seredi v súlade s ustanovením §150 ods.8 a § 161k zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a bodu 5.2 Rozhodnutia o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

určuje

termín prijímacích skúšok na školský rok 2020/2021

v pracovných dňoch od 2.septembra 2020 do 10.septembra 2020 v čase od 13,30 hod. do 17,00 hod.

Odbory: hudobný, výtvarný, tanečný

Druh štúdia: prípravné štúdium, základné štúdium, štúdium pre dospelých

Miesto konania : budova  Základnej umeleckej školy Jána Fischera- Kvetoňa, Komenského 1136/36,  926 00  Sereď

V súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými opatreniami je vstup uchádzača do priestorov školy možný :

 • len s 1.rodičom
 • cez vstupný filter
 • s prekrytím dýchacích ciest
 • s dodržiavaním odstupu: 2m

Prijímacie skúšky na elokovanom pracovisku v Pate, Školská 240 sa budú konať 4.septembra 2020 od 15,00 -17,00 hod.

Ďalši informácie ohľadom prijímania žiakov na štúdium:

Pokračovať na Prijímacie skúšky na našej ZUŠ od 2.9.2020-10.9.2020

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail