PRIJÍMACIE SKÚŠKY

prijímacie skúšky web

VYHLÁSENIE PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK DO ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY
Riaditeľka Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 00 Sereď v súlade s § 5 ods. 2 a 3 Vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení Vyhlášky č. 245/2011 Z.z.

vyhlasuje

prijímacie skúšky

do hudobného, výtvarného, tanečného odboru
na školský rok 2015/2016

Termín konania prijímacích skúšok : 2.6.2015 – 5.6. 2015
od 13,30 do 17,30 hod.

Miesto : budova Základnej umeleckej školy Jána Fischera- Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 00 Sereď (blok B,tr.č.7)

Hudobný odbor – v tomto odbore sa vyučuje hra na klavíri, akordeóne, keyboarde, zobcovej a priečnej flaute, klarinete, saxofóne, trubke, husliach, gitare (klasickej, elektronickej a basgitare), harfe, bicích nástrojoch a hlasovej výchove – spevu.
Výtvarný odbor -poskytuje základy výtvarných techník – kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, keramika, smalt, počítačová grafika.
Tanečný odbor – je zameraný na vyučovanie rôznych tanečných disciplín- tanečno-pohybovú prípravu, ľudový tanec, scénický tanec, kreatívny tanec, tanečná prax

Prihláška :
Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom školstva SR.
Môžete si ju vyhľadať na webovom sídle školy a vytlačiť. Zákonný zástupca dieťaťa môže priniesť vyplnenú prihlášku, prípadne ju vyplní počas prijímacích skúšok .
ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách, pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.
Podmienky prijatia :
Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.
Do základného štúdia a štúdia pre dospelých prijíma riaditeľ školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania.

Vekové kategórie žiakov študujúcich na ZUŠ:
Štúdium na ZUŠ je určené vo všetkých odboroch pre:
• 5-6 ročné deti /prípravné štúdium/
• 7-15 ročné/ štúdium 1.stupňa/
• 15-18 ročné /štúdium 2.stupňa/
• 18 a viac /štúdium pre dospelých/
Štúdium je rozdelené :
• prípravné štúdium – jednoročné ( pre žiakov 1.ročníka základnej školy )
• prípravné štúdium – dvojročné ( pre deti materských škôl od 5 rokov )
• základné štúdium na I. stupni trvá 8 rokov a delí sa na primárne vzdelávanie ( 4 roky ) a nižšie sekundárne vzdelávanie ( 4 roky )
• základné štúdium na II. stupni trvá 4 roky
• štúdium pre dospelých trvá 4 roky
Na prijímacích ( talentových) skúškach zisťujeme u detí tieto schopnosti :
Hudobný odbor:
1. hudobný sluch ( zaspievať zahraný tón, rozlíšiť jeden a viac tónov, rozoznať výšku tónu atď.)
2. rytmické cítenie ( tlieskaním či ťukaním opakovať krátky rytmický úsek )
3. spev ľudovej piesne
4. pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj
Výtvarný odbor :
1. schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania
2. stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti a podľa predstavy
Tanečný odbor :
1. hudobné a pohybové schopnosti
2. telesnú spôsobilosť
3. rytmické cítenie
Výška príspevku za štúdium v základnej umeleckej škole mesačne na osobu
a) v prípravnom štúdiu
individuálne vyučovanie 10,00 €
skupinové vyučovanie 7,00 €
b) v základnom štúdiu
individuálne vyučovanie 10,00 €
skupinové vyučovanie 7,00 €
c) v štúdiu pre dospelých,
pre plnoletú osobu, ktorá má vlastný príjem
individuálne vyučovanie 70,00 €
skupinové vyučovanie 40,00 €
d) v štúdiu pre dospelých
pre plnoletú osobu -študujúcu /do 25 rokov/,ktorá nemá vlastný príjem
individuálne vyučovanie 10,00 €
skupinové vyučovanie 7,00 €

V Seredi, dňa 28.4.2015

Dagmar Šajbidorová – riaditeľka školy

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail