Vyhlásenie dodatočných prijímacích skúšok v šk.roku 2016/2017

Riaditeľ/ka Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 00 Sereď v súlade s § 5 ods. 2 a 3 Vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení Vyhlášky č. 245/2011 Z.z.

vyhlasuje

DODATOČNÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY

do hudobného, výtvarného, tanečného  odboru

na školský rok 2016/2017

Termín konania prijímacích skúšok : 5.9.2016-12.9.2016

                                               od 12,00 do 17,00 hod.(5.9.2016 do 16,00 hod.)

Miesto :

Budova  Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 00 , Sereď/blok B,tr.č.7/

Prihláška :

Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zákonný zástupca dieťaťa ju vyplní počas talentovaných skúšok.

ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách, pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

Podmienky prijatia :

Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.

Do základného štúdia a štúdia pre dospelých prijíma riaditeľ školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný  v učebnom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania.

Na posúdenie študijných predpokladov uchádzača o prijatie na štúdium pre každý umelecký odbor a študijné zameranie zriaďuje riaditeľ školy trojčlennú prijímaciu komisiu.

Štúdium je rozdelené :

 • prípravné štúdium – jednoročné ( pre žiakov 1.ročníka základnej školy )
 • prípravné štúdium – dvojročné ( pre deti materských škôl od 5 rokov )
 • základné štúdium na I. stupni trvá 8 rokov a delí sa na primárne umelecké vzdelávanie ( 4 roky ) a nižšíe sekundárne umelecké vzdelávanie( 4 roky )
 • základné štúdium na II. stupni trvá 4 roky
 • štúdium pre dospelých trvá 4 roky
 1. v hudobnom, výtvarnom, tanečnom odbore do :
 1. prípravného štúdia
 2. základného štúdia
 3. štúdia pre dospelých

Na prijímacích skúškach zisťujeme u detí tieto schopnosti :

 

Hudobný odbor :

 1. hudobný sluch ( zaspievať zahraný tón, rozlíšiť jeden a viac tónov, rozoznať výšku tónu atď.)
 2. rytmické cítenie ( tlieskaním či ťukaním opakovať krátky rytmický úsek )
 3. spev ľudovej piesne
 4. pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj

Výtvarný odbor :

 1. schopnosť priestorového , farebného a tvarového vnímania
 2. stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti a podľa predstavy

Tanečný odbor :

 1. hudobné a pohybové schopnosti
 2. telesnú spôsobilosť
 3. rytmické cítenie

 

V Seredi dňa 31.08.2016

Dagmar Šajbidorová,DiS.art.

riaditeľka školy

 

Prij.skúšky dodatočné 2016 2017 text dodatočné prijímacie skúšky 2016 plagát

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail