Dištančné vyučovanie na ZUŠ aj po jarných prázdninách od 8.3.2021-12.3.2021

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi na základe Uznesenia vlády SR č. 128/2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19, Uznesenia vlády SR č. 123/2001 z 28. februára 2021, Rozhodnutia ministra školstva vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:1- A1810 z 5. februára 2021 v znení rozhodnutia č. 2021/10079:2- A1810 z 2. marca 2021, Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/15801:1-A1800 z 28. augusta 2020 a Stanoviska RÚVZ Galanta zo dňa 12. 02. 2021

rozhodla, že s účinnosťou od 08.03.2021-12.03.2021

  • neobnoví prezenčné vyučovanie na Základnej umeleckej škole Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi
  • individuálne vyučovanie pre žiakov vo veku žiaka prvého stupňa základnej školy okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj bude realizované dištančnou formou

Odôvodnenie:

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR  rozhodnutím č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 05. 02. 2021 rozhodol s účinnosťou od 08. 02. 2021 o obnovení školského vyučovania okrem iného v materských školách, základných školách na prvom stupni, individuálneho vzdelávania v základných umeleckých školách pre žiakov prvého stupňa základnej školy okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj a o obnovení prevádzky v školských kluboch detí a zariadení školského stravovania pre deti a žiakov otvorených škôl.

Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu v regióne regionálna hygienička okresu Galanta vydala dňa 12. 02. 2021 stanovisko, v ktorom dôrazne odporučila, aby sa školské zariadenia neotvárali.

Riaditeľ/zriaďovateľ môže po zhodnotení podmienok v regióne využiť právo neobnoviť prezenčné vyučovanie a prevádzku na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/15801:1-A1800 z 28. augusta 2020.

Na základe vyššie uvedených informácií riaditeľka školy rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku.

                                                                     

                                                                     

                                                                      Dagmar Šajbidorová,DiS.art.

                                                                         riaditeľka školy

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail