Prijímacie skúšky na ZUŠ na šk.rok 2019/2020

 

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 00 Sereď v súlade s § 5 ods. 2 a 3 Vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení Vyhlášky č. 245/2011 Z.z. vyhlasuje 

          prijímacie skúšky

do hudobného, výtvarného, tanečného  odboru na školský rok 2019/2020

Termín konania prijímacích skúšok :  12.6.2019 – 14.6. 2019  od 14,00 do 18,00 hod.

Miesto : budova  Základnej umeleckej školy Jána Fischera- Kvetoňa, Komenského 1136/36,  926 00   Sereď

Hudobný odbor – v tomto odbore sa vyučuje hra na klavíri, akordeóne, keyboarde, zobcovej a priečnej flaute, klarinete, saxofóne, trubke, husliach, gitare (klasickej, elektronickej a basgitare), harfe, bicích nástrojoch a hlasovej výchove – spevu.

Výtvarný odbor  -poskytuje základy výtvarných techník – kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, keramika, smalt, počítačová grafika.

Tanečný odbor –  je zameraný na vyučovanie rôznych tanečných disciplín- tanečno-pohybovú prípravu, ľudový tanec, scénický tanec, kreatívny tanec, tanečná prax

 Prihláška :

Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom školstva  SR.

Môžete si ju vyhľadať na webovom sídle školy a vytlačiť, www.zussered. sk

ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách, pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

Podmienky prijatia :

Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.

Do základného štúdia a štúdia pre dospelých prijíma riaditeľ školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný  v učebnom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania. 

Vekové kategórie  žiakov študujúcich na ZUŠ:

Štúdium na ZUŠ je určené vo všetkých odboroch pre:

 • 5-6 ročné deti /prípravné štúdium/
 • 7-15 ročné/ štúdium 1.stupňa/
 • 15-18 ročné /štúdium 2.stupňa/
 • 18 a  viac /štúdium pre dospelých/

Štúdium je rozdelené :

 • prípravné štúdium – jednoročné ( pre žiakov 1.ročníka základnej školy )
 • prípravné štúdium – dvojročné ( pre deti materských škôl od 5 rokov )
 • základné štúdium na I. stupni trvá 8 /9/rokov a delí sa na primárne vzdelávanie ( 4 roky ) a nižšie sekundárne vzdelávanie ( 4/5/ roky )
 • základné štúdium na II. stupni trvá 4 roky
 • štúdium pre dospelých trvá 4 roky

Na prijímacích ( talentových) skúškach zisťujeme tieto schopnosti :

Hudobný odbor:

 1. hudobný sluch ( zaspievať zahraný tón, rozlíšiť jeden a viac tónov, rozoznať výšku tónu atď.)
 2. rytmické cítenie ( tlieskaním či ťukaním opakovať krátky rytmický úsek )
 3. spev ľudovej piesne
 4. pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj

Výtvarný odbor :

 1. schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania
 2. stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti a podľa predstavy( na základe prinesených obrázkov alebo kreslenia na danú tému)

Tanečný odbor :

 1. hudobné a pohybové schopnosti
 2. telesnú spôsobilosť
 3. rytmické cítenie

Výška príspevku za štúdium v základnej umeleckej škole mesačne na osobu

 • v prípravnom štúdiu

       individuálne vyučovanie                                              10,00 €

      skupinové vyučovanie                                                      7,00 €        

 • v základnom štúdiu

      individuálne vyučovanie                                                10,00 €

      skupinové vyučovanie                                                        7,00 €      

 • v štúdiu pre dospelých, pre plnoletú osobu, ktorá má vlastný príjem

      individuálne vyučovanie                                                 70,00 €

      skupinové vyučovanie                                                      40,00 €     

 • v štúdiu pre dospelých, pre plnoletú osobu študujúcu /do 25 rokov/, ktorá nemá vlastný príjem

       individuálne vyučovanie                                                 10,00 €

       skupinové vyučovanie                                                         7,00 €     

  

V Seredi, dňa 12.5.2019                    

                                         Dagmar Šajbidorová,DiS.art.– riaditeľka  školy

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail