Prieskum o obnovení prevádzky školy od 22.6.-30.6.2020

Vážení rodičia, žiaci,

 

zriaďovateľ školy –Mesto Sereď plánuje od 22. 06. 2020 obnoviť vyučovanie na Základnej umeleckej škole Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi. Na základe uvedeného a podľa Vášho uváženia, zašlite svoje vyjadrenie -či máte alebo nemáte záujem – o obnovenie prevádzky na ZUŠ v čase od 22.6.-30.6.2020. Svoje vyjadrenie zašlite do 16.6.2020 (do 10,00 hod.) na email školy: zussered@azet.sk.

(tlačivo na stiahnutie pod článkom)

 

Podmienky prevádzky ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi od 22.6.2020-30.6.2020:

  • Vyučovanie na ZUŠ bude realizované vo všetkých odboroch a stupňoch vzdelávania. Podľa záujmu rodičov a žiakov školy bude realizovaná úprava rozvrhov po dohode s tr. učiteľmi.

 

  • Vyučovací proces bude zameraný na vyhodnotenie dištančného vzdelávania, kontakt učiteľa so žiakom, stanovenie úloh, pokyny tr.učiteľa, hodnotenie práce žiaka, odovzdanie vysvedčení, realizovaný za dodržiavania hyg.- epidemiologických opatrení v interiéri, príp. v exteriéri školy.

 

  • Záujem o vyučovanie na ZUŠ od 22.6.-30.6.2020 je založené na dobrovoľnosti, žiaci, ktorí neprejavia záujem budú pokračovať v štúdiu dištančnou formou-z prostredia domu. Vysvedčenia im budú odovzdávané podľa pokynov triedneho učiteľa.

 

  • Zákonný zástupca žiaka, príp. žiak, po obnovení prevádzky na ZUŠ je povinný uhradiť poplatky zákonných zástupcov stanovené vo VZN mesta Sereď č. 7/2019 – výška príspevku je znížená o pomernú časť za každý deň prerušenia školského vyučovania. j. od 22.6.-30.6.2020 je úhrada:

          -v prípravnom, základnom štúdium a štúdiu pre dosp., pre plnoletú os. do 25 r., bez vl. príjmu:                    

             v individuálnom vyučovaní 3,18 €, v skupinovom vyučovaní 2,23 €

          – v štúdiu pre dospelých pre plnoletú osobu, ktorá má vlastný príjem:

             v individuálnom vyučovaní  22,27 € v skupinovom vyučovaní  12,73 €

 

  • Do priestorov školy nemôže nikto vstúpiť s príznakmi infekcie, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest)

 

  • Rodič predkladá pri prvom nástupe žiaka do ZUŠ alebo po každom prerušení prevádzky v trvaní viac ako 3 dni, písomné vyhlásenie o tom že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie

 

  • Žiak je povinný nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem priestoru-triedy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces. Je povinný mať rezervné rúško.

 

  • Žiak si po príchode do školy a následne podľa potreby umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami.

 

  • Personálne zabezpečenie prevádzky školy bude zabezpečené zamestnancami, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia COVID-19.

 

  • Bližšie informácie o bezpečnostných podmienkach a opatreniach školy budú zverejnené na webe školy po rozhodnutí o obnovení prevádzky školy.

 

Na základe uvedeného, v rámci prieskumu o obnovenie prevádzky ZUŠ od 22.6.-30.6.2020,  stiahnite si tlačivo TU:

Obnovenie-prevadzky-zus_prieskum_2020-

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail