Prijímacie skúšky na našej ZUŠ od 2.9.2020-10.9.2020

Mesto Sereď ako zriaďovateľ ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa  v Seredi v súlade s ustanovením §150 ods.8 a § 161k zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a bodu 5.2 Rozhodnutia o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

určuje

termín prijímacích skúšok na školský rok 2020/2021

v pracovných dňoch od 2.septembra 2020 do 10.septembra 2020 v čase od 13,30 hod. do 17,00 hod.

Odbory: hudobný, výtvarný, tanečný

Druh štúdia: prípravné štúdium, základné štúdium, štúdium pre dospelých

Miesto konania : budova  Základnej umeleckej školy Jána Fischera- Kvetoňa, Komenského 1136/36,  926 00  Sereď

V súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými opatreniami je vstup uchádzača do priestorov školy možný :

 • len s 1.rodičom
 • cez vstupný filter
 • s prekrytím dýchacích ciest
 • s dodržiavaním odstupu: 2m

Prijímacie skúšky na elokovanom pracovisku v Pate, Školská 240 sa budú konať 4.septembra 2020 od 15,00 -17,00 hod.

Ďalši informácie ohľadom prijímania žiakov na štúdium:

Hudobný odbor – v tomto odbore sa vyučuje hra na klavíri, akordeóne, keyboarde, zobcovej a priečnej flaute, klarinete, saxofóne, trubke, husliach, gitare (klasickej, elektronickej a basgitare), harfe, bicích nástrojoch a hlasovej výchove – spevu.

Výtvarný odbor –výtvarné techniky – kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, keramika, smalt.

Tanečný odbor –  je zameraný na vyučovanie rôznych tanečných disciplín- tanečno-pohybovú prípravu, ľudový tanec, scénický tanec, kreatívny tanec, tanečná prax

Prihláška :

Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom školstva  SR.

Môžete si ju vyhľadať na webovom sídle školy www.zussered. sk a vytlačiť.

ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách, pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

Podmienky prijatia :

Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.

Do základného štúdia a štúdia pre dospelých prijíma riaditeľ školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný  v učebnom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania.

Vekové kategórie  žiakov študujúcich na ZUŠ:

Štúdium na ZUŠ je určené vo všetkých odboroch pre:

 • 5-6 ročné deti /prípravné štúdium/
 • 7-15 ročné/ štúdium 1.stupňa/
 • 15-18 ročné /štúdium 2.stupňa/
 • 18 a  viac /štúdium pre dospelých/

Štúdium je rozdelené :

 • prípravné štúdium – jednoročné ( pre žiakov 1.ročníka základnej školy )
 • prípravné štúdium – dvojročné ( pre deti materských škôl od 5 rokov )
 • základné štúdium na I. stupni trvá 8 /9/rokov a delí sa na primárne vzdelávanie ( 4 roky ) a nižšie sekundárne vzdelávanie ( 4/5/ roky
 • základné štúdium na II. stupni trvá 4 roky
 • štúdium pre dospelých trvá 4 roky

Na prijímacích ( talentových) skúškach zisťujeme tieto schopnosti :

Hudobný odbor:

 1. hudobný sluch ( rozlíšiť jeden a viac tónov, rozoznať výšku tónu )
 2. rytmické cítenie ( tlieskaním či ťukaním opakovať krátky rytmický úsek )
 3. pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj

Výtvarný odbor :

 1. schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania( napr.na základe prinesených obrázkov alebo kreslenia na danú tému)

Tanečný odbor :

 1. hudobné a pohybové schopnosti
 2. telesnú spôsobilosť
 3. rytmické cítenie( tlieskaním či ťukaním opakovať krátky rytmický úsek )

Výška príspevku za štúdium v základnej umeleckej škole mesačne na osobu

 1. v prípravnom štúdiu

            individuálne vyučovanie                                              10,00 €

            skupinové vyučovanie                                                   7,00 €        

 1. v základnom štúdiu

individuálne vyučovanie                                                10,00 €

skupinové vyučovanie                                                     7,00 €      

 1. v štúdiu pre dospelých,

pre plnoletú osobu, ktorá má vlastný príjem

individuálne vyučovanie                                                 70,00 €

skupinové vyučovanie                                                    40,00 €     

 1. v štúdiu pre dospelých

pre plnoletú osobu -študujúcu /do 25 rokov/,ktorá nemá vlastný príjem

individuálne vyučovanie                                                 10,00 €

skupinové vyučovanie                                                      7,00 €     

  

V Seredi, dňa 24.8.2020                   

                                                Dagmar Šajbidorová,DiS.art.– riaditeľka  školy

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail