Otvárame nový šk.rok 2020/2021-Pokyny riaditeľky školy

Milí žiaci,rodičia,

dňa 2.9.2020 otvárame  nový školský rok 2020/2021.

Prosím, prečítajte si pokyny zohľadňujúce opatrenia a prevádzku školy počas mimoriadnej epidemiologickej situácie.

Základné opatrenia:

 • všetci žiaci,zamestnanci,príp.rodičia sa pohybujú v priestoroch ZUŠ s prekrytím dýchacích ciest-rúškom
 • všetci žiaci,zamestnanci,príp.rodičia vstupujú do jednotlivých blokov cez vstupný filter, nachádza sa  v bloku A ,vchod č.2(kde sa meria teplota)
 • po vstupnom filtri žiak ide na vyučovanie do blokov A.B,C,D
 • priu vstupe do bloku vykoná dezinfekciu rúk( bezdotyková dezinfekcia,umytie rúk)
 • žiak odovzdá tr.učiteľovi zdravotný dotazník o bezinfekčnosti (tlačivo dolu)
 • individuálne vyučovanie bude prebiehať v interiéri školy, s použitím rúšok okrem vyučovania spevu, dychových nástrojov,kde je potrebné dodržať odstup 2 m, ochranný štít u pedagóga
 • skupinové vyučovanie bude prebiehať v exteriéri do 20.9.2020 rúško nie je povinné, v prípade nepriaznivého počasia v triedach, s rúškom, s dodržaním 2m odstupu

V prípade nejasností, kontaktujte nás emailom na zussered@azet.sk príp. svojho triedneho učiteľa.

Opatrenia slúžia na zaistenie bezpečnosti nás všetkých,t.j. zamestnancov školy , žiakov a rodičov.Prosím dodržujme ich spoločne,aby sme sa mohli spoločne chrániť.

Vopred Vám ďakujeme .

A už sa na Vás naozaj veľmi tešíme!

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Prijímacie skúšky na našej ZUŠ od 2.9.2020-10.9.2020

Mesto Sereď ako zriaďovateľ ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa  v Seredi v súlade s ustanovením §150 ods.8 a § 161k zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a bodu 5.2 Rozhodnutia o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

určuje

termín prijímacích skúšok na školský rok 2020/2021

v pracovných dňoch od 2.septembra 2020 do 10.septembra 2020 v čase od 13,30 hod. do 17,00 hod.

Odbory: hudobný, výtvarný, tanečný

Druh štúdia: prípravné štúdium, základné štúdium, štúdium pre dospelých

Miesto konania : budova  Základnej umeleckej školy Jána Fischera- Kvetoňa, Komenského 1136/36,  926 00  Sereď

V súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými opatreniami je vstup uchádzača do priestorov školy možný :

 • len s 1.rodičom
 • cez vstupný filter
 • s prekrytím dýchacích ciest
 • s dodržiavaním odstupu: 2m

Prijímacie skúšky na elokovanom pracovisku v Pate, Školská 240 sa budú konať 4.septembra 2020 od 15,00 -17,00 hod.

Ďalši informácie ohľadom prijímania žiakov na štúdium:

Pokračovať na Prijímacie skúšky na našej ZUŠ od 2.9.2020-10.9.2020

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Neobnovenie vyučovania na ZUŠ od 22.6.2020

Vážení rodičia, žiaci,

na základe Pokynu mesta Sereď č.2 zo dňa 18.6.2020 v súvislosti s obnovením školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení,Čl.1,bod 1, Mesto Sereď rozhodlo o neobnovení školského vyučovania na Základnej umeleckej škole Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi od 22.6.2020.

Na ZUŠ aj naďalej pokračuje dištančné vzdelávanie.

Harmonogram odovzdávania vysvedčení bude zverejnený na webovom sídle školy po zasadnutí pedagogickej rady dňa 23.6.2020.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Prieskum o obnovení prevádzky školy od 22.6.-30.6.2020

Vážení rodičia, žiaci,

 

zriaďovateľ školy –Mesto Sereď plánuje od 22. 06. 2020 obnoviť vyučovanie na Základnej umeleckej škole Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi. Na základe uvedeného a podľa Vášho uváženia, zašlite svoje vyjadrenie -či máte alebo nemáte záujem – o obnovenie prevádzky na ZUŠ v čase od 22.6.-30.6.2020. Svoje vyjadrenie zašlite do 16.6.2020 (do 10,00 hod.) na email školy: zussered@azet.sk.

(tlačivo na stiahnutie pod článkom)

 

Podmienky prevádzky ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi od 22.6.2020-30.6.2020:

Pokračovať na Prieskum o obnovení prevádzky školy od 22.6.-30.6.2020

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Oznam o klasifikácií a hodnotení žiakov v čase mimoriadnej situácie

 

  Riaditeľka Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi na základe Rozhodnutia o hodnotení, organizácií záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v šk. roku 2019/2020 zo dňa 28.4.2020, vydaného ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR, na základe návrhov pedagógov školy a schválením Umeleckej rady

 

o z n a m u j e m

plnoletým žiakom a zákonným zástupcom neplnoletých žiakov nasledovné:

Pokračovať na Oznam o klasifikácií a hodnotení žiakov v čase mimoriadnej situácie

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Vyučovanie na ZUŠ od 1.6.2020

        

OZNAM PRE ŽIAKOV A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV

Na základe Pokynu mesta  Sereď zo dňa 25.5.2020– zriaďovateľa základnej umeleckej školy v súvislosti s obnovením školského vyučovania materských škôl, základných škôl, základnej umeleckej školy a prevádzky školských zariadení, Čl.I.,bod 3,:  

 Mesto Sereď neobnovuje od 1.6.2020 školské vyučovanie na Základnej umeleckej škole Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi.

Vyučovanie na škole bude aj naďalej pokračovať

dištančnou formou vo všetkých odboroch.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Zasielanie prihlášok na štúdium v ZUŠ v šk.roku 2020/2021

 

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi oznamuje, že vyplnené a podpísané prihlášky na štúdium do odborov hudobný, výtvarný a tanečný, čestné vyhlásenie pre zber údajov a súhlas so spracovaním údajov je potrebné zaslať v termíne od 7.5.2020 do 10.9.2020 na emailovú adresu zussered@azet.sk alebo poštou na adresu Základná umelecká škola Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 01 Sereď.  Tlačivá si môžete stiahnuť dole pod článkom.            
Pre úspešné prijatie žiakov na štúdium posielajte prihlášky čo najskôr.

Ďakujeme za Vašu dôveru.

 

Prihláška na štúdium do ZUŠ – hudobný odbor
Prihláška na štúdium do ZUŠ – tanečný odbor
Prihláška na štúdium do ZUŠ – výtvarný odbor
Čestné vyhlásenie pre zber údajov
Súhlas so spracovaním údajov do 18 rokov
Súhlas so spracovaním údajov nad 18 rokov

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail