Riaditeľské voľno

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi týmto oznamujem, že som v  zmysle zákona MŠ SR č.245/2008 o výchove a vzdelávaní §150 a Vyhlášky MŠ SR č.518/2010

poskytla  žiakom  ZUŠ Jána Fischera- Kvetoňa v Seredi z prevádzkových dôvodov voľno z riadneho vyučovania

      na deň 8.decembra 2016 /štvrtok/.

Voľno poskytujem z technicko-prevádzkových dôvodov.

 Riadne vyučovanie začne na ZUŠ Jána Fischera- Kvetoňa v Seredi od 09.12.2016.

Dagmar Šajbidorová,DiS.art.- riaditeľka

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Ďakovanie anjelom strážnym

Pozývame všetkých malých aj veľkých, detičky s rodičmi, žiakov, bývalých žiakov, dedkov a babičky, maminy a tatinov na vianočný  projekt

Ďakovanie anjelom strážnym

 alebo čo pre nás znamenajú Vianoce

dňa 8.decembra 2016 o 17.00 hod. v estrádnej sále Domu kultúry v Seredi

Predvianočné chvíle Vám iste  spríjemnia vystúpenia sólo interpretov ale aj zaujímavých komorných súborov:  dychový kvintet, komorný husľový súbor Vivace, komorný spevácky súbor, novozaložený akordeónový súbor Toccatina, gospelový komorný súbor, folklórny súbor Kvetoňka- vinšovníci, scénické choreografie, modlitba anjelom……

ÚČINKUJÚ: Žiaci a pedagógovia hudobného a tanečného  odboru

VSTUPY PRIPRAVILI: M.MuS.J.Andevska, Mgr.art.D.Belancová,ArtD., Mgr.art.M.Balla, M.Bihari, M.Krčmárik, Mgr.A.Lukács, M.Mudrochová,DiS.art., D.Šajbidorová,DiS.art.,  Mgr.M.Vrábelová, M.Rigo,  Mgr.art.T.Walzelová, Mgr.M.Zachar

VÝTVARNÁ SCÉNA, PONUKA VIANOČNÝCH DARČEKOV: Mgr.I.Scherhauferová, E. Šmigrovská,DiS. a žiaci výtvarného odboru

ZVUKOVÉ PODKLADY: M.Bihari

POZVÁNKY, PLAGÁTY,: M. Moskaľ

SCENÁR, DRAMATURGIA: D. Šajbidorová, DiS.art.

STE VÍTANÍ!

VSTUPNÉ DOBROVOĽNÉ VENUJEME OBČIANSKEMU ZDRUŽENIU NIKOLKA NA POMOC CHORÝM DEŤOM

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Základná umelecká škola Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi, ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vykonáva prieskum trhu – zákazka s nízkou hodnotou na dodanie predmetu obstarávania:

Názov zákazky

„Komplexné spracovanie účtovnej a mzdovej agendy pre Základnú umeleckú škola Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi“.

vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Pozvanie na zasadnutie Rady rodičov a celoškolské stretnutie rodičov žiakov školy

Milí rodičia!

Týmto Vás pozývame na zasadnutie Rady rodičov a na celoškolské stretnutie rodičov žiakov školy, ktoré sa uskutoční

dňa 24.10.2016 (v pondelok) o 16,30 hod. v koncertnej sále školy.

Program:

  1. Privítanie prítomných
  2. Stav hospodárenia, požiadavky na zabezpečenie aktivít školy
  3. Voľby do orgánov školskej samosprávy- zástupcov rodičov
  4. Vyhlásenie výsledkov volieb
  5. Rôzne, diskusia

S pozdravom

Ing. Martin Mančík- predseda Rady rodičov

Dagmar Šajbidorová,DiS.art.  – riaditeľka školy

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Vyhlásenie dodatočných prijímacích skúšok v šk.roku 2016/2017

Riaditeľ/ka Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 00 Sereď v súlade s § 5 ods. 2 a 3 Vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení Vyhlášky č. 245/2011 Z.z.

vyhlasuje

DODATOČNÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY

do hudobného, výtvarného, tanečného  odboru

na školský rok 2016/2017

Termín konania prijímacích skúšok : 5.9.2016-12.9.2016

                                               od 12,00 do 17,00 hod.(5.9.2016 do 16,00 hod.)

Miesto :

Budova  Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 00 , Sereď/blok B,tr.č.7/ Pokračovať na Vyhlásenie dodatočných prijímacích skúšok v šk.roku 2016/2017

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Naše úspechy v školskom roku 2015/2016

V školskom roku 2015/2016 bolo z našej školy 32 žiakov úspešných na celoslovenských súťažiach vo všetkých odboroch.

Po prvýkrát sa detský folklórny súbor Kvetoňka zúčastnil na XII.európskom festivale umeleckých škôl v Španielsku.

Úspešní žiaci boli v závere roka ocenení primátorom mesta Sereď Ing. M. Tomčányim a riad.ZUŠ D.Šajbidorovou, DiS.art.

Zoznamy ocenených žiakov

Gratulujeme

Žiaci ocenení primátorom mesta Sereď 2015 2016

Žiaci ocenení riad zuš 2015 2016

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Oznam o voľnom pracovnom mieste

  1. Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná umelecká škola Jána Fischera -Kvetoňa v Seredi, ul. Komenského 1136/36, 926 01 Sereď

2.Príslušná podkategória pedagogických zamestnancov:

učiteľ základnej umeleckej školy (so študijným zameraním hra na gitare)

učiteľ základnej umeleckej školy (so študijným zameraním hra na husliach)

učiteľ základnej umeleckej školy (so študijným zameraním hra na bicie nástroje)

3.Kvalifikačné predpoklady:

V zmysle Vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších prepisov Pokračovať na Oznam o voľnom pracovnom mieste

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Základná umelecká škola Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi, ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vykonáva prieskum trhu – zákazka s podlimitnou hodnotou na dodanie predmetu obstarávania

Názov zákazky:

„Maliarske a natieračské práce na  Základnej umeleckej škole Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi“.

Druh zákazky:

Služba

Hlavné miesto poskytovania služieb- sídlo dodávateľa.:

Základná umelecká škola Jána Fischera – Kvetoňa, Komenského 1136/36, Sereď.

Pokračovať na Výzva na predloženie cenovej ponuky

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail