Úspech našich žiakov na celoslovenskej súťaži Hnúšťanský akord v Hnúšti

V dňoch 19. – 20.marca 2017 sa uskutočnil v Hnúšti už XIX.ročník celoslovenskej súťaže z hudobnej náuky pod názvom Hnúšťanský akord.
Súťaž je zameraná na vedomosti žiakov I.stupňa základných umeleckých škôl z hudobnej náuky v štyroch oblastiach, ktoré zahŕňajú teoretické znalosti, sluchovú analýzu, počúvanie skladieb, transpozíciu piesní, rytmické úlohy. Žiaci v troch kategóriách od najmladších po najstarších (1.-8.ročník ZUŠ) riešili všetky úlohy hravou formou.
Za Trnavský kraj z okresu Galanta postúpili do celoslovenského kola po úspešnom absolvovaní školských a okresných kôl v kategórii A  – ZUŠ Sládkovičovo, v kategórii B – ZUŠ J.Haydna Galanta a v kategórii C – ZUŠ Jána Fischera Kvetoňa Sereď.
Trojčlenné družstvo dievčat zo Serede v kategórii C v zložení Klára Ištoková, Ema Uramová a Eva Ďuricová sa v Hnúšti umiestnilo na krásnom 3.mieste za Krupinou a Martinom a získali pekné ceny. Žiačky pripravovali učiteľky PaedDr. Eva Siveková a Mgr.Martina Gálová.
Na súťaži bol prítomný aj hudobný skladateľ prof.Juraj Hatrík, ktorý každoročne spestrí program súťaže zábavnými hudobnými hádankami a dievčatá zo Serede boli tiež odmenené za správne riešenie titulom MuMudr (Muzikant mudrlant).
Atmosféra súťaže bola, tak ako aj po iné roky, výborná a záver prvého dňa nám spríjemnil koncert komorného zoskupenia z Banskej Bystrice Invention Quartet.

Družstvu zo Serede srdečne gratulujeme!

Mgr. Magda Vrábelová

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Riaditeľské voľno

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi týmto oznamujem, že som v  zmysle zákona MŠ SR č.245/2008 o výchove a vzdelávaní §150 a Vyhlášky MŠ SR č.518/2010

poskytla  žiakom  ZUŠ Jána Fischera- Kvetoňa v Seredi z prevádzkových dôvodov voľno z riadneho vyučovania

      na deň 8.decembra 2016 /štvrtok/.

Voľno poskytujem z technicko-prevádzkových dôvodov.

 Riadne vyučovanie začne na ZUŠ Jána Fischera- Kvetoňa v Seredi od 09.12.2016.

Dagmar Šajbidorová,DiS.art.- riaditeľka

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Ďakovanie anjelom strážnym

Pozývame všetkých malých aj veľkých, detičky s rodičmi, žiakov, bývalých žiakov, dedkov a babičky, maminy a tatinov na vianočný  projekt

Ďakovanie anjelom strážnym

 alebo čo pre nás znamenajú Vianoce

dňa 8.decembra 2016 o 17.00 hod. v estrádnej sále Domu kultúry v Seredi

Predvianočné chvíle Vám iste  spríjemnia vystúpenia sólo interpretov ale aj zaujímavých komorných súborov:  dychový kvintet, komorný husľový súbor Vivace, komorný spevácky súbor, novozaložený akordeónový súbor Toccatina, gospelový komorný súbor, folklórny súbor Kvetoňka- vinšovníci, scénické choreografie, modlitba anjelom……

ÚČINKUJÚ: Žiaci a pedagógovia hudobného a tanečného  odboru

VSTUPY PRIPRAVILI: M.MuS.J.Andevska, Mgr.art.D.Belancová,ArtD., Mgr.art.M.Balla, M.Bihari, M.Krčmárik, Mgr.A.Lukács, M.Mudrochová,DiS.art., D.Šajbidorová,DiS.art.,  Mgr.M.Vrábelová, M.Rigo,  Mgr.art.T.Walzelová, Mgr.M.Zachar

VÝTVARNÁ SCÉNA, PONUKA VIANOČNÝCH DARČEKOV: Mgr.I.Scherhauferová, E. Šmigrovská,DiS. a žiaci výtvarného odboru

ZVUKOVÉ PODKLADY: M.Bihari

POZVÁNKY, PLAGÁTY,: M. Moskaľ

SCENÁR, DRAMATURGIA: D. Šajbidorová, DiS.art.

STE VÍTANÍ!

VSTUPNÉ DOBROVOĽNÉ VENUJEME OBČIANSKEMU ZDRUŽENIU NIKOLKA NA POMOC CHORÝM DEŤOM

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Základná umelecká škola Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi, ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vykonáva prieskum trhu – zákazka s nízkou hodnotou na dodanie predmetu obstarávania:

Názov zákazky

„Komplexné spracovanie účtovnej a mzdovej agendy pre Základnú umeleckú škola Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi“.

vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Pozvanie na zasadnutie Rady rodičov a celoškolské stretnutie rodičov žiakov školy

Milí rodičia!

Týmto Vás pozývame na zasadnutie Rady rodičov a na celoškolské stretnutie rodičov žiakov školy, ktoré sa uskutoční

dňa 24.10.2016 (v pondelok) o 16,30 hod. v koncertnej sále školy.

Program:

  1. Privítanie prítomných
  2. Stav hospodárenia, požiadavky na zabezpečenie aktivít školy
  3. Voľby do orgánov školskej samosprávy- zástupcov rodičov
  4. Vyhlásenie výsledkov volieb
  5. Rôzne, diskusia

S pozdravom

Ing. Martin Mančík- predseda Rady rodičov

Dagmar Šajbidorová,DiS.art.  – riaditeľka školy

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Vyhlásenie dodatočných prijímacích skúšok v šk.roku 2016/2017

Riaditeľ/ka Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 00 Sereď v súlade s § 5 ods. 2 a 3 Vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení Vyhlášky č. 245/2011 Z.z.

vyhlasuje

DODATOČNÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY

do hudobného, výtvarného, tanečného  odboru

na školský rok 2016/2017

Termín konania prijímacích skúšok : 5.9.2016-12.9.2016

                                               od 12,00 do 17,00 hod.(5.9.2016 do 16,00 hod.)

Miesto :

Budova  Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 00 , Sereď/blok B,tr.č.7/ Pokračovať na Vyhlásenie dodatočných prijímacích skúšok v šk.roku 2016/2017

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Naše úspechy v školskom roku 2015/2016

V školskom roku 2015/2016 bolo z našej školy 32 žiakov úspešných na celoslovenských súťažiach vo všetkých odboroch.

Po prvýkrát sa detský folklórny súbor Kvetoňka zúčastnil na XII.európskom festivale umeleckých škôl v Španielsku.

Úspešní žiaci boli v závere roka ocenení primátorom mesta Sereď Ing. M. Tomčányim a riad.ZUŠ D.Šajbidorovou, DiS.art.

Zoznamy ocenených žiakov

Gratulujeme

Žiaci ocenení primátorom mesta Sereď 2015 2016

Žiaci ocenení riad zuš 2015 2016

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail