Pozvanie na zasadnutie Rady rodičov a celoškolské stretnutie rodičov žiakov školy

Milí rodičia!

Týmto Vás pozývame na zasadnutie Rady rodičov a na celoškolské stretnutie rodičov žiakov školy, ktoré sa uskutoční

dňa 24.10.2016 (v pondelok) o 16,30 hod. v koncertnej sále školy.

Program:

  1. Privítanie prítomných
  2. Stav hospodárenia, požiadavky na zabezpečenie aktivít školy
  3. Voľby do orgánov školskej samosprávy- zástupcov rodičov
  4. Vyhlásenie výsledkov volieb
  5. Rôzne, diskusia

S pozdravom

Ing. Martin Mančík- predseda Rady rodičov

Dagmar Šajbidorová,DiS.art.  – riaditeľka školy

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Vyhlásenie dodatočných prijímacích skúšok v šk.roku 2016/2017

Riaditeľ/ka Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 00 Sereď v súlade s § 5 ods. 2 a 3 Vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení Vyhlášky č. 245/2011 Z.z.

vyhlasuje

DODATOČNÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY

do hudobného, výtvarného, tanečného  odboru

na školský rok 2016/2017

Termín konania prijímacích skúšok : 5.9.2016-12.9.2016

                                               od 12,00 do 17,00 hod.(5.9.2016 do 16,00 hod.)

Miesto :

Budova  Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 00 , Sereď/blok B,tr.č.7/ Pokračovať na Vyhlásenie dodatočných prijímacích skúšok v šk.roku 2016/2017

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Naše úspechy v školskom roku 2015/2016

V školskom roku 2015/2016 bolo z našej školy 32 žiakov úspešných na celoslovenských súťažiach vo všetkých odboroch.

Po prvýkrát sa detský folklórny súbor Kvetoňka zúčastnil na XII.európskom festivale umeleckých škôl v Španielsku.

Úspešní žiaci boli v závere roka ocenení primátorom mesta Sereď Ing. M. Tomčányim a riad.ZUŠ D.Šajbidorovou, DiS.art.

Zoznamy ocenených žiakov

Gratulujeme

Žiaci ocenení primátorom mesta Sereď 2015 2016

Žiaci ocenení riad zuš 2015 2016

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Oznam o voľnom pracovnom mieste

  1. Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná umelecká škola Jána Fischera -Kvetoňa v Seredi, ul. Komenského 1136/36, 926 01 Sereď

2.Príslušná podkategória pedagogických zamestnancov:

učiteľ základnej umeleckej školy (so študijným zameraním hra na gitare)

učiteľ základnej umeleckej školy (so študijným zameraním hra na husliach)

učiteľ základnej umeleckej školy (so študijným zameraním hra na bicie nástroje)

3.Kvalifikačné predpoklady:

V zmysle Vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších prepisov Pokračovať na Oznam o voľnom pracovnom mieste

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Základná umelecká škola Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi, ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vykonáva prieskum trhu – zákazka s podlimitnou hodnotou na dodanie predmetu obstarávania

Názov zákazky:

„Maliarske a natieračské práce na  Základnej umeleckej škole Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi“.

Druh zákazky:

Služba

Hlavné miesto poskytovania služieb- sídlo dodávateľa.:

Základná umelecká škola Jána Fischera – Kvetoňa, Komenského 1136/36, Sereď.

Pokračovať na Výzva na predloženie cenovej ponuky

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

ARTPARÁDA 2016

Artparáda plagát          

9.júna 2016 o 18 hod. v divadelnej ále Domu kultúry v Seredi

Na  Artparáde 2016  sa predstavia najúspešnejší žiaci  Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi, ktorí  v školskom roku 2015/2016 získali významné ocenenia na medzinárodných a celoslovenských súťažiach v odboroch hudobný, výtvarný, tanečný. V programe vystúpia aj komorné ensamble, ktoré vznikli v uplynulých rokoch a sú priestorom pre spoločné muzicírovanie.

Galavečer je venovaný 120.výročiu narodenia Dr. Jána Fischera-Kvetoňa, podľa ktorého nesie škola čestný názov.

Vstup je voľný

Artparáda-plagát

Na Artparáde 2016 bude prezentovaný projekt, do ktorých sa škola zapojila v šk. roku 2015/2016:

Na energiu s rozumom –  projekt v spolupráci a finančným zabezpečením partnera projektu  Nadácie Ekopolis. Cieľom projektu je výmenou radiátorov zabezpečiť v budove Základnej  umeleckej školy z Jána Fischera-Kvetoňa  na Komenského ulici č.1136/36 v Seredi  optimálnu teplotu v triedach počas vyučovania hry na hudobných nástrojoch, tanca a výtvarnej výchovy. Ide o racionalizáciu tepla v triedach. Predmetom dohody  s Nadáciou Ekopolis je  poskytnutie grantu vo výške 4.000.-€ na riešenie uvedených cieľov.

a

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Koncert absolventov v šk.roku 2015/2016

Priaznivcov hudby pozývame na koncert absolventov hudobného odboru Základnej umeleckej školy Jána Fischera- Kvetoňa v Seredi. V programe vystúpia žiaci primárneho a nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania. V ich podaní odznejú skladby rôznych hudobných štýlov  od klasickej hudby, ľudovej, tanečnej, po populárnu, či  hudbu 21.storočia. Absolventi predstavia svoje  interpretačné  umenie v sólovej hre ale aj v zaujímavých komorných zoskupeniach. Každoročný m prekvapením bude aj udelenie titulu Najlepší absolvent šk. roka 2015/2016.

Ponuka a žánrová pestrosť absolventského podvečera je bohatá. Budeme sa tešiť Vašej účasti dňa 30.mája 2016 o 17:00 hod. v obradnej sieni Mestského úradu v Seredi.

Pozvánka a zoznam absolventov: Pokračovať na Koncert absolventov v šk.roku 2015/2016

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

VYHLÁSENIE PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

VYHLÁSENIE PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK DO ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 00 Sereď v súlade s § 5 ods. 2 a 3 Vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení Vyhlášky č. 245/2011 Z.z.

vyhlasuje

p r i j í m a c i e    s k ú š k y na školský rok 2016/2017

do odborov:   hudobný – výtvarný – tanečný

Termín konania prijímacích skúšok :     

   6.6.2016 – 8.6.2016      od 14,00 do 18,00 hod.

 Miesto : budova  Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 01  Sereď(Hud.o b.-: blok B,tr.č.7.Tan.odb.-blok D,tr.č.18,Výtv.odb.-blok C-tr.č.13) Pokračovať na VYHLÁSENIE PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail